Satellite Summary: French amateur satellites


French amateur satellites 
 

PayloadNameLVSite Launch DateEnd MissionDurOrbitDes  

ESIEESPACE SARA   SARA   Ariane 40   CSG ELA2   1991 Jul 17     769 x 776 x 98.5   1991-50E